My Robot Time Thailand มุ่งเน้นพัฒนาเด็กรุ่นเล็ก จากอนุบาล จนถึงมัธยม โดยเน้นที่เด็กระดับประถม ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการปลูกฝัง logic หรือความคิดแบบตรรกะ เพื่อส่งเสริมให้เขาเหล่านั้นมีความเข้าใจในการทำงานของคอมพิวเตอร์ การสั่งงาน

ด้วยประสบการณ์ปลูกสร้าง STEM ROBOTIC ให้กับนักเรียนมาเกือบ 10 ปี MRT จึงออกแบบ 4C ได้แก่ หลักสูตร (Curicullum), ผลิตภัณฑ์ (Commodity), ประกาศณียบัตร (Certificate) และ เวทีประกวดแข่งขัน (Competition) มาสร้างให้เด็กเกิดความสนุก คิด จิตนาการ สร้างหุ่นยนต์ที่มาแก้ปัญหาภาระกิจที่เราสร้างไว้ให้ การแก้ปัญหาเป็นสิ่งที่เด็กไทยถนัด แต่การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนั้นเป็นอีกสิ่งที่เด็กจะได้จากการเรียนรู้ของเรา ซึ่งแตกต่างไปจากความคิดในห้องเรียน และกระบวนการศึกษาในปัจจุบัน

จากการทดลอง เมื่อเรานำวิชาการ ความรู้ ไปใส่ให้เด็กตรงๆนั้น กลับไม่ได้รับการตอบรับที่ดีพอ ต่างจากการนำหุ่นยนต์และภารกิจมาเป็นเครื่องมือ เรามีความสุขที่ได้เห็นเด็กสนุก จริงจัง และมีสมาธิ

My Robot Time เริ่มจากการใช้รีโมทคอนโทรล เพื่อดึงความสนใจของเด็กเข้าสู่มิติแห่งการสร้างสรรค์ เป็นวิธีการง่ายๆที่ทำให้เขาเห็นภาพ จากนั้นจึงพัฒนาไปสู่การเขียนโปรแกรม เลิกใช้รีโมทคอนโทรล แต่เป็นระบบอัตโนมัติทำงานได้เอง ด้วยชุดโปรแกรมคำสั่งที่นักเรียนจะกลายเป็น โปรแกรมเมอร์ เป็นนักพัฒนาโดยไม่รู้ตัว

“ภาษาที่สองที่เด็กทุกคนควรเรียน คือภาษาคอมพิวเตอร์”

OUR TEAM

member Oil

Oil Thamanoon

Consultant
member Aood

Aood Raweewat

Sales Manager / Instructor
member Vin

Vincent Amanville

Marketing Manager / Instructor
member Mo

Mo Supachat

Logistic Assistant